Motivation Model

Maslow’s Motivation Model

นักจิตวิทยา อับราฮัม มาสโลว์ (1943-1954) กล่าวว่าแรงจูงใจของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับผู้คนที่แสวงหาการเติมเต็มและการเปลี่ยนแปลงผ่านการเติบโตส่วนบุคคล คนที่ตระหนักในตนเองคือผู้ที่เติมเต็มและทำทุกอย่างที่ทำได้

เนื่องจากแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แรงจูงใจในการทำให้เป็นจริงในตนเองจึงนำพาผู้คนไปในทิศทางที่ต่างกัน สำหรับบางคนการตระหนักรู้ในตนเองสามารถทำได้โดยการสร้างงานศิลปะหรือวรรณกรรม การเล่นกีฬา กิจกรรมภายในองค์กร ฯลฯ

Maslow เชื่อว่าการตระหนักรู้ในตนเองสามารถวัดได้ผ่านแนวคิดเมื่อได้รับประสบการณ์สูงสุดและจะเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลที่ประสบด้วยตัวเองตามแต่ละสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และมีความรู้สึกปีติยินดีที่ได้สัมผัสถึงสิ่งล้ำค่าบางอย่าง สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการตระหนักรู้ในตนเองเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องชัดเจนจนเป็นสภาวะที่สมบูรณ์สามารถเข้าถึงได้ซึ่งคำว่า “ความสุขชั่วนิรันดร์”

ลักษณะของคนที่ตื่นรู้ | Self-Actualized

แม้ว่าเราทุกคนจะมีความสามารถตามทฤษฎีเพื่อเป็นผู้ตื่นรู้บรรลุถึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง แต่พวกเราส่วนใหญ่จะไม่พยายามเพื่อที่จะเข้าถึงซึ่งการได้รับ หรืออีกในความหมายคือการใช้ชีวิตในระดับที่จำกัดเท่านั้น

Maslow ได้ประมาณการว่ามีคนเพียง 2% เท่านั้นที่จะบรรลุถึงสภาวะของการตระหนักรู้ในตนเอง โดยเขามีความสนใจเป็นพิเศษในลักษณะของคนที่เขาคิดว่ามีศักยภาพในฐานะปัจเจกบุคคล หรือบุคคลที่สามารถกำหนดโชคชะตาของตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น อับราฮัม ลินคอล์น และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์)

มาสโลว์ ได้ระบุลักษณะ 15 ประการของบุคคลกลุ่มนี้ ดังนี้

1. พวกเขารับรู้ความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทนต่อความไม่แน่นอนได้
2. ยอมรับตนเองและผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขาเป็น
3. กระตือรือล้นในการฝึกด้านความคิดและการกระทำ
4. เอาปัญหาเป็นที่ตั้ง (ไม่เน้นตนเอง)
5. อารมณ์ขันที่ผิดปกติ
6. สามารถมองชีวิตอย่างเป็นกลางและปล่อยวาง
7. มีความคิดสร้างสรรค์สูง
8. ทนต่อการปลูกฝัง แต่ไม่ตั้งใจแหกคอก
9. ห่วงใยสวัสดิภาพของมนุษย์
10. สามารถชื่นชมประสบการณ์ชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างลึกซึ้ง
11. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่น่าพอใจอย่างลึกซึ้งกับคนไม่กี่คน
12. ได้เรียนรู้ประสบการณ์สูงสุด
13. ต้องการความเป็นส่วนตัว
14. เจตคติของการเป็นประชาธิปไตย
15. ดำรงอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมที่เข้มแข็ง

พฤติกรรมที่นำไปสู่การเป็นคนที่ตื่นรู้ | Self-Actualization

  1. ใช้ชีวิตในวัยเด็กด้วยการมีสมาธิจดจ่อและเรียนรู้อย่างเต็มที่
  2. ทดลองสิ่งใหม่ๆ แทนที่จะยึดมั่นในเส้นทางที่ปลอดภัย
  3. รับรู้ความรู้สึกของตนเองในการประเมินประสบการณ์แทนค่านิยมแบบเดิมๆ
  4. หลีกเลี่ยงการเสแสร้ง (‘การแสดง’) และดำรงอยู่ซึ่งความซื่อสัตย์
  5. เตรียมพร้อมที่จะไม่เป็นที่นิยมหากความคิดเห็นของตัวเองไม่ตรงกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
  6. มีความรับผิดชอบและทุ่มเททำงานหนัก
  7. พยายามระบุขอบเขตของความเสี่ยงด้วยตัวเองและมีความกล้าที่จะยอมแพ้

*คุณไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะจนครบถ้วนทั้งหมด แต่หากมีสิ่งที่จุดประกายเพียงเล็กน้อยแล้วคุณเชื่อมั่น คุณก็จะเป็นผู้ได้รับซึ่งการเป็นผู้เข้าถึงจิตวิญญาณสูงสุดของตัวเองได้ในที่สุด

การศึกษาด้านพฤติกรรม

ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ มีส่วนสำคัญในการสอนและการจัดหลักสูตรในห้องเรียน โดยการศึกษาพฤติกรรมต่อการตอบสนองในสภาพแวดล้อม ผนวกกับการใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ซึ่งผลลัพธ์

จากการพิจารณาคุณสมบัติทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์ของแต่ละบุคคลที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้พบว่า “ก่อนที่เราจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนได้ พวกเขาต้องตอบสนองความต้องการทางสรีรวิทยาขั้นพื้นฐานก่อน”

ตัวอย่างเช่น นักเรียนที่เหนื่อยและหิวโหยจะพบว่าการจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้เป็นเรื่องยาก นักเรียนต้องรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์และร่างกาย และเป็นที่ยอมรับในห้องเรียนเพื่อความก้าวหน้าและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเอง

เขาแนะนำว่านักเรียนต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีค่าและเป็นที่เคารพในห้องเรียนและครูควรสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน นักเรียนที่มีความนับถือตนเองต่ำจะไม่ก้าวหน้าทางวิชาการในอัตราที่เหมาะสมจนกว่าความนับถือในตนเองจะแข็งแกร่งขึ้น

มีชุดค่านิยมที่มีหลักเหตุและผลเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคนที่แข็งแกร่งกว่า สุขภาพดีกว่า และตอบสนองความต้องการของชีวิตตัวเองดีกว่าจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่โดยอัตโนมัติ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คำว่าประสบความสำเร็จและการเข้าถึงจิตวิญญาณขั้นสูงของตัวเองนั้นไม่ได้หมายถึงการมั่งคั่งร่ำรวย หรือเป็นที่รักใคร่เสมอไป เพราะตัวอย่างเช่น Rembrandt and Van Gogh ต่างมีชีวิตที่ค่อนข้างยากจนกว่าตลอดช่วงชีวิตทั้งหมดของเขา

ปล. จากใจผู้เขียน
มันไม่สำคัญว่าสภาวะของคุณจะเป็นเช่นไร หากคุณเลือกที่จะมีชีวิตบนทัศนคติเชิงบวก คุณย่อมหาความสุขได้ และไม่ว่าคำว่า “ประสบความสำเร็จ” ของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรหากใจคุณสามารถดำรงอยู่ซึ่งแรงปรารถนาให้ถึงซึ่งประโยชน์ส่วนตนแลผู้อื่น ท่านย่อมขึ้นชื่อว่าได้เป็น “ผู้ชนะ”

อ่านเกี่ยวกับทฤษฎีของมาสโลว์
รักษาวินัย

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เพราะจินตนาการ สำคัญกว่าความรู้
แต่สิ่งที่เหนือกว่าความรู้สู่ความมั่งคั่งคือ "ทักษะ"
และทักษะต้องฝึกฝนด้วยตัวเอง

นักเรียนเข้าเรียน คลิกที่นี่ ลงทะเบียนสร้างธุรกิจออนไลน์ คลิกที่นี่

Leave a Reply