Password Reset

รหัสผ่านมีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ขอให้ท่านใส่รหัสที่มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ตัวอักษร (a-z, A-Z) 2. ตัวเลข (0-9) 3. เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ  (!@#$%^&*()_+|~-=`{}[]:”;'<>?,./)